Райони на изследване

Обект на настоящия проект са реките Чепинска и Чепеларска (Западни Родопи) (фиг. 1).  Река Чепеларска (Асеница, Чая) (дължина – 85.9 km) извира в района на седловината Рожен, Западни Родопи се влива в река Марица. Река Чепинска (Чепинска Бистрица) (дължина – 81.7 km), извира югозападно от в. Малка Сюткя (2078.7 m), Баташка планина, Западни Родопи и се влива в р. Марица в района на с. Катуница. Речната й мрежа се характеризира с голяма гъстота в горното си течение, отводнявайки източните склонове на ридовете Чернатица и Добростан.

Фиг. 1. Район на изследване: местоположение на изследваните водосборни басейни на реките Чепеларска и Чепинска (Западни Родопи)

Средният многогодишен отток на двете реки зависи от годишните метеорологични условия и климатичните промени. Двете реки имат дъждовно-снежно подхранване с максимум в периода април – май и минимум – септември и август. В периода 1999-2005 г. оттокът на р. Чепинска при ж.п. спирка Марко Николов варира от 2.11 до 11,39 m3/s, а на р. Чепеларска при с. Бачково – от 3.96 до 12.65 m3/s., Модулът на оттока за същия период и в същите пунктове e за 4.83 l/s/km2 р. Чепинска и 9.82 l/s/km2за р. Чепеларска .