Работни пакети

Дейностите по проекта са групирани в пет работни пакета.

Работен пакет 1 обхваща събиране и обработка на геопространствени и атрибутивни данни и създаване на интегрирана географска база данни. Той включва девет дейности, свързани с: 1) проучване, анализ и структуриране в каталог на Европейските и български нормативни документи, свързани с достъпa, използването и обмена на геопространствени данни, използването на водните ресурси, качеството на водите, природните ресурси; 2) преглед, анализ и структуриране на литературни източници в каталог чрез използване на свободен софтуер; 3) преглед, подбор и събиране на налични релевантни за целите на проекта геопространствени данни от световни бази данни и български институции; 4) преглед и анализ на налични релевантни атрибутивни и статистически данни от световни бази данни и български институции; 5) разработване на модела и структурата на географската база данни; 6) обработка на събраните изходни геопространствени данни, вкл. георефериране в единна референтна координатна система и изрязване в границите на изследваните райони и въвеждането им в геобазата данни; 7) ГИС обучение на участващите в проекта студенти, докторанти и постдокторанти в концепцията за безплатен софтуер с отворен код, QGIS и PostgreSQL/PostGIS; 8) обучение на младите членовете на екипа от РП 3 и РП5 на проекта със специализиран софтуер за анализ, моделиране, добавена реалност и 3D визуализация – етап 1; 9) ГИС-базиран анализ на отделните тематични геопространствени данни с цел определяне на класове и степени за оценка и моделиране на антропогенното въздействие върху природната среда в избраните речни басейни (РБ) посредством избраните индикатори; 10) допълване на интегрираната географска база данни през втория етап на проекта.

Работен пакет 2 е насочен към изследване и анализ на трансформацията на водните ресурси. Освен дейности, свързани с преглед и анализ на националния и световен опит и на европейските изисквания и насоки по свързани с трансформацията на водните ресурси въпроси, както и събиране, обработка и анализ на оперативна (от МОСВ, БД, НИМХ и др.), статистическа и друга информация за целите на изследването, работният пакет включва: 1) описание, характеристика на избраните водосбори и анализ на промените – демография, икономика, климат, хидрология и повърхностни води; оценка на повърхностните водни ресурси; 2) оценка и картиране на водовземането и използването на повърхностни води с цел определяне на регионално значимите водоползватели, включващи анализ на натиска от водовземане (изменение на оттока) и регулиране на оттока с преоценка на приложен в ПУРБ подход; 3) преглед и анализ на състоянието на съществуващите водностопански системи; 4) съставяне на схема за използване на водните ресурси и експериментални изследвания за осигуреността на водоползвателите с подходящ модел и анализ на резултатите; 5) формулиране на мерки за ефективно водоползване и превенция на риска от недостиг и/или дефицит на вода с препоръки към националния каталог от мерки; структуриране на данните и получените резултати в база данни за водностопански изследвания с възможност за интегриране в геобазата данни на проекта.

Работен пакет 3 включва проучване и пространствен анализ на антропогенни изменения на релефа и промени в земното покритие и земеползване във водосборните басейни на реките Чепеларска и Чепинска. Обхваща дейности, свързани с: 1) анализ на избран цифров модел на релефа (ЦМР) с цел определяне на основните морфохидрографски характеристики, променливи и индикатори за оценка на антропогенното въздействие върху природната среда в пилотните райони; 2) проучване на антропогенни изменения на релефа в изследваните водосборни басейни чрез конвенционални и дистанционни изследвания и ГИС; 3) анализ на земното покритие и земеползване на базата на сателитни изображения, данни на програма „КОПЕРНИК“ и данни от проект „Корине земно покритие“; 4) анализ на сателитни изображения за определяне на границите на повърхностните водните тела и индекси за тяхното идентифициране; 5). Проучване, анализ и систематизация на антропогенните дейности в изследваните водосборни басейни като дейности, свързани с депониране на отпадъци и наличие на регламентирани нерегламентирани сметища, пестициди, налични ВЕИ и съоръжения от миннодобивна дейност, определяне на зони с индустриална, селскостопанска и туристическа дейности и др.; 5) интегриране на получените резултати и тематичните слоеве в географската база данни на проекта и създаване на карти.

Работен пакет 4 е насочен към изследване на качеството на повърхностните води в пилотните райони. Той предвижда: 1) преглед и анализ на нормативната база за качеството на водите в областта на анализа, оценката и мониторинга на качеството на повърхностните води; 2) определяне на ключовите показатели, референтните граници според Наредба Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители; 3) преглед и анализ на националния и световен опит по проблематиката на темата, особено на методите за оценка на степента на въздействие и прилагането на диференцирани и комплексни методи, широко използвани в хидроекологичната практика в чужбина; 4) избор на пунктове за наблюдение на качеството на водите; 5) опробване, лабораторни изследвания и определяне на източниците, формите и начина на внасяне на замърсяващите вещества в речните води, актуалното състояние и измененията в тяхното качество; 6) определяне на ключови участъци (извън местата на разполагане на пунктовете от Националната система за мониторинг на повърхностните води в страната), където периодично ще се извършва вземане на водни проби за анализ на качеството на водите; 7) анализ на участъците на заустване на отпадъчни води с различен произход, за да се направи опит за оценка на самопречистващите възможности на речните води; 8) събиране на информация от Националната система за мониторинг на повърхностните води и други институции; 9) систематизиране, класифициране и организиране на събраната иформация и получените резултати по начин, подходящ за автоматизирана обработка със специализиран софтуер, както и за интегриране в географската база данни на проекта за използване от екипите от другите работни пакети и 10) изводи и препоръки към органите за управление, в които попадат пилотните райони.

Работен пакет 5 е насочен към анализ и създаване на модели на антропогенното въздействие върху природната среда на ниво „речен басейн“ в ГИС среда, както и визуализиране и реализация на получените резултати. Той включва: 1) ГИС-базиран анализ с цел определяне на взаимовръзките между отделни признаци и показатели на релефа, неговата морфо-хидрографска характеристика, земното покритие и земеползване и видовете антропогенно въздействие (АВ); 2) определяне на модели на на антропогенното въздействие; 3) определяне на регионални различния на видовете антропогенно въздействие върху природната среда в двата водосборни басейна и 4) картографска визуализация на антропогенно въздействие върху природната среда чрез създаване на картографски модели.

Всички работни пакети предвиждат подготовка и предаване на междинни и крайни отчети и ще бъдат интегрирани във финалния отчет на проекта.
Резултатите от изследванията на всички работни пакети ще бъдат оформени в поредица от научни публикации и представени на национални и международни научни конференции.

Регионалните институции и местните общности, които имат отношение към тематиката на проекта, както и местните органи на властта ще бъдат за целите и очакваните резултати от проекта чрез провеждане на работни срещи през неговите два етапа. Техни представители ще бъдат поканени на организираните публични семинари.