Очаквани резултати

В резултат на изпълнението на проекта ще се получат нови знания за трансформацията на водните ресурси, качеството на повърхностните води, както и видовете антропогенно въздействие в изследваните водосборни насейни. Ще бъдат събрани актуални пространствени и атрибутивни данни, които ще бъдат структурирани в интегрирана геопоространствена база данни. С помощта на теренни изследвания, ГИС-базирани, геостатистически и други анализи ще бъдат определени подходящите морфографски, морфометрични и геоморфоложки признаци и показатели на релефа земното покртиеи и земеползване като предиктори за оценка на антропогенното въздействие върху околната среда. Чрез теренни и ГИС-базирани методи ще се извърши проучване, систематизация и класификация по вид (позитивно/негативно) и степен на въздействие на антропогенните дейности в изследваните водосборни басейни, което досега не е правено за територията на страната на ниво „речен басейн“.

Посредством анализа на трансформацията на водните ресурси ще се извърши актуална оценка на водните ресурси в изследваните водосборни басейни и ще бъдат идентифицирани водоползвателите по време и място с разрешения им воден дял и неговото въздействия върху наличния воден ресурс. Това ще подобри нивото на оценяване на антропогенния натиск от водовземането, регулирането и осигуреността на водопотребителите с вода.

Работата по предложеното научно изследване ще позволи да се направи оценка на приложимостта на създадената методика за определяне на типове модели на антропогенно въздействие върху природната среда. Създадените модели на антропогенно въздействие в двата речни басейни по определена методология с ключови индикатори и показатели в ГИС-среда могат да бъдат използвани за създаване на картографски модели на отделните видове антропогенно въздействие и на интегрирана оценка на това въздействие, които да подпомогнат вземането на конкретни решения за управление на териториите, както и за опазването и възстановяването на природната среда чрез използване на иновативен софтуер за анализ и картографска визуализация. В този смисъл извършването на комплексен анализ и оценка при определяне на състоянието и изменението на качествените характеристики на водните обекти в пространствен и времеви аспект е добра основа за изготвянето на екологични политики и осъществяването на по-ефективен контрол в райони със значително антропогенно въздействие върху речните системи и природната среда.

Осигурените средства за закупуване на модерна технология (система от хардуер и софтуер за моделиране, приложение на добавена реалност и 3D визуализация) оборудване и провеждане на емпирични изследвания би било добра основа за провеждане на качествени изследвания и за изграждане на съвременна високотехнологична научна инфраструктура.

Използването на иновативни методи на пространствен анализ и картографско моделиране ще даде възможност за създаване на съвременна по архитектура географска база данни, както и качествена и картографска визуализация.