Обща информация

Настоящото изследване има за основна цел създаване на модели на антропогенното въздействие върху природната среда на ниво „речен басейн“ на примера на водосборните басейни на реките Чепеларска и Чепинска (Западни Родопи) с използване на дистанционни методи, пространствен анализ и картографско моделиране и визуализация и конвенционални теренни и лабораторни изследвания. Нейното постигане би довело до получаване на нови знания в областта на регионалните особености на видовете антропогенно въздействие върху релефа, водните ресурси, земното покритие и земеползване, качеството на повърхностните води и приложение на подходящи методи за ГИС-базиран анализ и картографска визуализация.

Прилагането на интердисциплинарни подходи за оценка на натиска от водовземане и задоволяване на нуждите от вода и замърсяване в изследваните пилотни райони ще осигури добре обосновани оценки и устойчиво управление на водите. Създадените типови модели на антропогенно въздействие в двата моделни речни басейни по определена методология с ключови индикатори и показатели в ГИС-среда могат да бъдат използвани за създаване на картографски модели на отделните видове антропогенно въздействие и карти с интегрирана оценка на това въздействие, които да подпомогнат вземането на конкретни решения за управление на териториите, както и за опазването и възстановяването на природната среда чрез използване на специализиран софтуер за картографска визуализация.

Използването на иновативни методи и технология за пространствен, геостатистически и статистически анализ, както и картографска визуализация дава възможност за по-лесно възприятие от потребителите (заинтерсовани институции, общности и граждани) и би могло да подпомогне вземане на природно-базирани решения за смекчаване на негативното антропогенно въздействие върху природната среда в пилотните райони на изследване.